Black-winged Lovebird

Black-winged Lovebird


© Paul Hyland 2012