White Ibis

A132 Australia Sydney White Ibis


© Paul Hyland 2012